Jeremia en Klaagliederen

Vanwege privé omstandigheden heeft het werk enige vertraging opgelopen, maar het doet ons genoegen u te kunnen vertellen dat Jeremia en Klaagliederen gereed zijn gekomen. De bestanden worden op dit moment bewerkt en later vandaag op de daarvoor bestemde plekken online gezet. Ook 1 Kronieken nadert zijn voltooiing, die hopen we later deze week gereed te hebben.

We mogen ons blijven verheugen in een mooi aantal (terugkerende) bezoekers. Dat is erg bemoedigend.

Advertenties

Voortgang

Tijd voostvertr een update over dit project. We mogen terugkijken op een produktief jaar, en mogen ons verheugen in toenemende (ook internationale) belangstelling voor de luisterbijbel. Het gebruik is divers. De bestanden worden zowel op mobiele toestellen als huiscomputers gedownload en/of beluisterd.

Terugkerende bezoekers zullen wellicht opgemerkt hebben dat het tempo er enigzins uit is de laatste maanden. De reden daarvan is dat kostwinning weer de eerste prioriteit heeft gekregen. Na een lange periode van ziekte en daarna langzaam maar volledig herstel waarin redelijk wat tijd “over” was, is dit nu niet meer het geval.  Vandaar komt het dat het verschijnen van nieuwe boeken wat langer duurt.

We zijn  voornemens om met regelmaat te blijven lezen, er zijn op moment van schrijven twee Bijbelboeken onder handen. We sparen de hoofdstukken op tot een boek compleet is en zetten ze daarna online. Het blijft bijzonder om te doen. Het Woord van God hardop lezen geeft zegen, een aanrader om dat zelf ook regelmatig te doen.

Deo Volente gaan we dapper en vastberaden verder.


Het Nieuwe Testament compleet

We zijn op het toch wel heugelijke punt aangekomen dat de 27 boeken van het Nieuwe Testament compleet zijn. De klus is voorlopig nog niet klaar, de volgende  boeken wachten nog per 22-12-2016;

 • 2 Samuel
 • 2 Koningen
 • 1 en 2 Kronieken
 • Ezra
 • Nehemia
 • Esther
 • Job
 • Hooglied
 • Jesaja
 • Jeremia
 • Klaagliederen
 • Ezechiël

De bedoeling is om deze boeken zoveel mogelijk op volgorde te verwerken. We gaan, Deo Volente, moedig voort 🙂

Het Nieuwe Testament

Het werk vordert langzaam maar zeker. Onze focus ligt op dit moment bij het voltooien van het Nieuwe Testament. Recent zijn Galaten, Filippenzen, Kolossenzen, Filėmon en Jacobus toegevoegd. Ook gaan we ondertussen wel verder met de Oudtestamentische boeken. Het is goed om te zien dat er belangstelling is voor de luisterbijbel, de bezoekers weten ons inmiddels te vinden.

Voortgang

Sinds de eerste opnamen bijna 5 maanden geleden zijn inmiddels 25 boeken voorgelezen. In de afgelopen vakantieperiode heeft het voorlezen even stil gelegen, maar de routine is inmiddels weer opgestart. Onlangs zijn de boeken Jozua, Nahum, Zacharia en de eerste en  tweede Thessalonicenzenbrief toegevoegd. Numeri is bijna voltooid.

Het werk verloopt soepel, we scheppen er genoegen in om regelmatig voor de recorder te gaan zitten.

Bezoekers op deze site komen voornamelijk uit Nederland en Belgie, maar ook hebben we regelmatig bezoek uit Noorwegen, Suriname en de V.S.

Allemaal reden tot dankbaarheid aan onze hemelse Vader. Het is een voorrecht om te mogen doen.

 

Welke Statenvertaling wij gebruiken?

Update 08-07-2016: Sinds vandaag is de laatste bewerking van de Statenvertaling in gebruik genomen, waarin een aantal correcties en verbeteringen doorgevoerd zijn ten opzichte van de door ons gebruikte editie. De nieuwe GBS-uitgave werd ons door een bezoeker ter beschikking gesteld.

Via email werd bovenstaande vraag gesteld. Het was even nazoeken, want de gebruikte Bijbel is een opnieuw ingebonden exemplaar uitgegeven door Jongbloed ergens medio jaren ’80, het schutblad met jaartal van uitgave heeft de restauratie helaas niet doorstaan die mijn echtgenote desondanks, alweer jaren terug inmiddels, zeer vakkundig heeft verricht. Restauratie was de enige mogelijkheid; de bladspiegel waar ik zo aan gewend was, werd niet meer gedrukt.
Opmerkelijk is dat mijn echtgenote een jubileum-uitgave heeft van het Nederlands Bijbelgenootschap, 1632-1987, 350 jaar Statenvertaling. Ook alweer jaren terug opnieuw ingebonden. Deze heeft exact dezelfde bladspiegel als mijn eigen Bijbel. Het is een duidelijk lettertype, tevens is de indeling handig om iets op te zoeken, instinctief weet ik meestal ongeveer waar ik moet zijn.
Ter vergelijking hebben we een zakbijbel van de Gereformeerde Bijbelstichting, en een letterlijk en figuurlijk gewichtige heruitgave van de Statenvertaling met kanttekeningen bekeken, uitgave GBS, vermoedelijk begin 2000. Wat hieruit, en uit de mailwisseling ons in elk geval duidelijk is geworden, is dat er tal val verschillende uitgaven van de Statenvertaling in omloop zijn. Dat is de belangrijkste reden dat we gestopt zijn met het lezen van alineakoppen, ze stemmen in de uitgaven niet overeen. Gehandhaafd blijft wel, om bij elk eerste hoofdstuk het opschrift van het Bijbelboek te lezen.

Statenvertaling luisterbijbel mp3

” Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods “  Romeinen 10:17

statenvertaling luisterbijbel

Download of beluister

mp3 bestanden per hoofdstuk 

mp3 bestanden per Bijbelboek

 

Waarom deze luisterbijbel?

“Statenvertaling luisterbijbel” is gestart vanwege de vraag naar -en het gemis van- een online beschikbare,  goed beluisterbare versie van Gods Woord in de Statenvertaling. De Bijbelvertaling die door de eeuwen heen betrouwbaar is gebleken, en velen tot zegen is (geweest), en die tevens grote  invloed heeft gehad in het Nederlands taalgebied.

En ook vandaag nog wordt de Statenvertaling door velen dagelijks gelezen, bestudeerd en gewaardeerd.

Van veel modernere vertalingen zijn op diverse websites audiobestanden terug te vinden. Sinds kort heeft ook de Gereformeerde Bijbel Stichting eigen audiobestanden verwerkt in hun website, maar deze zijn niet los verkrijgbaar.

U kunt de beschikbare .mp3 bestanden (opgenomen met bitsnelheid  96 kbps) via de bovenstaande links kosteloos downloaden. Om niet ontvangen, geef ook om niet. U bent vrij om deze bestanden (ongewijzigd) te kopiëren en delen.

In principe is de luisterbijbel compleet; zo de Heere wil en wij leven, zullen we verder gaan met inventarisatie, correctie en aanvulling waar nodig.

Zoals de Schrift zelf zegt:

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust ” 2 Timotheüs 3:16-17

 

“Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten”  Hebreeën 4:12

Wat is Sola Scriptura? 

Vragen of opmerkingen? Een storende fout of verspreking gehoord? Meld het ons a.u.b via  het email-formulier. Kent u iemand die eventueel belangstelling heeft, verwijs dan naar de verkorte url voor deze webstek. https://tiny.cc/bijbelmp3

 


trefwoorden: Bijbel, Statenvertaling, voorgelezen, online, audio, voorleesbijbel, luisterbijbel, mp3, luisterboek, Statenbijbel, Dutch,  spoken, audio, Bible, Woord van God,